08.05.2013 r. - Dialog Techniczny

Aktualności » 08.05.2013 r. - Dialog Techniczny

Pobierz wzór zgłoszenia o dopuszczenie do dialogu technicznego


INFORMACJA
O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

Dialog techniczny dotyczy dostawy parkometrów dla Strefy Płatnego Parkowania w Tarnowie (SPP).

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez Targowiska Miejskie informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oszacowania wartości przedmiotu zamówienia lub określenia warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

Targowiska Miejskie Gminy Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. N.M.Panny 3 zapraszają do składania zgłoszeń do udziału w niniejszym w dialogu technicznym.

I. Przedmiot dialogu technicznego
Przedmiotem dialogu technicznego będzie:

Dostarczenie, montaż, zaprogramowanie i uruchomienie 50 sztuk fabrycznie nowych i jednego typu urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych (parkometrów) do wyposażenia Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Tarnowie, które  muszą obsługiwać Tarnowskie Karty Miejskie w następującym zakresie:
i.    opłata za parkowanie przy pomocy środków z e-portmonetki na karcie miejskiej
ii.    doładowanie e-portmonetki na karcie miejskiej
iii.    załadowanie na karty miejskie biletów komunikacji miejskiej kupionych w Internecie
iv.    sprawdzenie stanu karty (konto e-portmonetki, bilety okresowe).


II. Termin i miejsce prowadzenia dialogu technicznego

1. Pożądany termin przeprowadzenia dialogu technicznego - do dnia 17.05.2013 r.
Termin prowadzenia dialogu technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie dialogu technicznego. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w dialogu technicznym.

2. Miejsce i termin prowadzenia dialogu technicznego będą każdorazowo uzgadniane
z poszczególnymi podmiotami, które będą uczestniczyć w dialogu technicznym.
Dialog techniczny będzie prowadzony w formie spotkań (z każdym podmiotem lub grupą podmiotów) lub wymiany korespondencji elektronicznie, faksem lub pisemnie zgodnie z wyborem wykonawcy.

Miejsce prowadzenia dialogu technicznego Targowiska Miejskie, 33-100 Tarnów,
ul. N. M. Panny 3

III. Warunki i zasady udziału w dialogu technicznym.

1. Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej adres http://targowiska.tarnow.pl

2. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym należy złożyć w formie pisemnej na adres Targowiska Miejskie Gminy Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. N. M. Panny 3lub w formie elektronicznej na adres: targowiska@targowiska.tarnow.pl w języku polskim w nieprzekraczalnym terminie do godziny 14.00 w dniu 14.05.2013 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

3. Za udział w dialogu technicznym uczestniczące podmioty nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w dialogu technicznym.

4. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawianych w innych językach powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w dialogu technicznym.

5. Prowadzony dialog ma charakter jawny. Targowiska Miejskie w Tarnowie nie ujawnią informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu, nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretne informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

6. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, przekazywanych w trakcie niniejszego dialogu technicznego na potrzeby Targowisk Miejskich Gminy Miasta Tarnowa związane z przeprowadzeniem zamówienia publicznego.

7. Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

8. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury dialogu technicznego należy kierować
na adres e-mail: g.skrzyniarz@targowiska.tarnow.pl


Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w dialogu technicznym są:
- w sprawach związanych z przedmiotem dialogu pracownik Targowisk Miejskich
 Pan Grzegorz Skrzyniarz,   tel.(+48)14 656 45 05  wew.27
- w sprawach technicznych( dotyczy integracji z Tarnowską Kartą Miejską ) pracownik Urzędu Miasta Tarnowa Pan Tomasz Rożeń, tel. (+48) 14 688 27 25

Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00.

9. Dialog techniczny będzie prowadzony przez osoby wskazane przez Dyrektora Targowisk Miejskich Gminy Miasta Tarnowa.

10. O zakończeniu Dialogu technicznego Dyrektor Targowisk Miejskich poinformuje wszystkie podmioty uczestniczące w Dialogu.


Dyrektor Targowisk Miejskich
mgr Jacek ChrobakWzór zgłoszenia
o dopuszczenie do dialogu technicznego


Działając w imieniu poniżej wskazanego podmiotu, niniejszym zgłaszam chęć udziału
w dialogu technicznym dotyczącymdostawy parkometrów dla Strefy Płatnego Parkowania w Tarnowie (SPP).Dane podmiotu:
nazwa /imię i nazwisko

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siedziba i adres:

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . kod pocztowy . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . .

tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oświadczam, że udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, przekazywanych w trakcie niniejszego dialogu technicznego na potrzeby Targowisk Miejskich Gminy Miasta Tarnowa związane
z przeprowadzeniem zamówienia publicznego.


..........................                                                     ...............................................
Miejscowość, data                         Podpis osoby upoważnionej