Abonamenty

Strefa Płatnego Parkowania » Abonamenty

Ustala się następujące typy abonamentów:


1)  abonament typu "M" - uprawniający do postoju wyłącznie na dwóch ulicach sąsiadujących z miejscem zameldowania jego posiadacza; abonament wystawiany jest wyłącznie osobom fizycznym zameldowanym na terenie SPP na posiadane przez nie pojazdy, w liczbie nie większej niż dwa, w ilości jeden abonament na jednego mieszkańca, przy czym abonament wydawany jest osobom zameldowanym na pobyt stały albo osobom zameldowanym na pobyt czasowy, o ile osoba ta posiada równocześnie aktywną Tarnowską Kartę Miejską PREMIUM; abonament wydawany jest na podstawie:

a) dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu,

b) dowodu rejestracyjnego, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy leasingu, umowy kredytu na zakup samochodu lub umowy użyczenia zawartej przez mieszkańca ze swoim pracodawcą;


2)   abonament typu "Z" - uprawniający do krótkotrwałego postoju w określonym miejscu, w obrębie Rynku i ul. Wałowej, w godzinach od 10:00 do 18:00, na czas czynnego załadunku i wyładunku towarów; abonament wystawiany jest dla podmiotów prowadzących w obrębie Rynku i na ul. Wałowej działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług oraz dla urzędów obsługujących organy administracji publicznej posiadających swoje siedziby w obrębie Rynku i ulicy Wałowej, na te podmioty lub urzędy; abonament wydawany jest na podstawie dokumentu poświadczającego adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności;


3)    abonament typu "S" - uprawniający do postoju na wszystkich miejscach objętych opłatami; abonament wystawiany jest na pojazdy służbowe organizacji społecznych, zawodowych, politycznych, wyznaniowych, redakcji prasy, radia, telewizji, jednostek sektora finansów publicznych, oraz na używane do celów służbowych pojazdy prywatne pracowników tych organizacji i jednostek – w ilości nie większej niż cztery abonamenty na daną organizację, redakcję lub jednostkę; abonament wydawany jest na podstawie dowodu rejestracyjnego, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu bądź dowodu rejestracyjnego oraz umowy o używanie pojazdu do celów służbowych;


4)  abonament typu "L" - uprawniający do postoju na wszystkich miejscach w SPP wyznaczonych do parkowania; abonament jest abonamentem na okaziciela; abonament wystawiany jest podmiotom wykonującym działalność leczniczą i posiadającym swoją siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, realizującym świadczenia zdrowotne w domu pacjenta, finansowane ze środków publicznych w ilości jeden abonament na 2000 pacjentów według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, jednakże nie więcej niż trzy abonamenty dla jednego podmiotu; abonament wydawany jest na dany rok kalendarzowy, na podstawie:

a) dokumentu poświadczającego wpis do rejestru pomiotów wykonujących działalność leczniczą,

b) oświadczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą o realizacji świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta, finansowanych ze środków publicznych,

c) oświadczenia o ilości pacjentów, którym podmiot wykonujący działalność leczniczą świadczy usługi zdrowotne, finansowane ze środków publicznych - według stanu na dzień 1 stycznia danego roku;


5) abonament typu "T" - uprawniający do postoju na wszystkich miejscach w SPP wyznaczonych do parkowania; abonament wystawiany jest na konkretny pojazd i musi zawierać jego numer rejestracyjny;


6) abonament typu "E" - uprawniający do postoju na wszystkich miejscach w SPP wyznaczonych do parkowania; abonament wystawiany jest na pojazdy hybrydowe, których emisja CO2 w cyklu łączonym (mieszanym) obliczana zgodnie z obowiązującą normą spalania nie przekracza 100g/km; abonament wydawany jest na podstawie:

a) dowodu rejestracyjnego pojazdu,

b) świadectwa zgodności WE lub świadectwa homologacji;


7) abonament typu "I" - uprawniający do postoju na wszystkich miejscach w SPP wyznaczonych do parkowania; abonament wystawiany jest na pojazdy osób niepełnosprawnych, rodziców osoby niepełnosprawnej mieszkających razem z nią w jednym gospodarstwie domowym lub opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej, w ilości jeden abonament na jedną osobę niepełnosprawną; abonament wydawany jest na podstawie:

a) dowodu rejestracyjnego, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu;

b) ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej,

c) dowodu osobistego lub innego dokumentu, z którego wynika spełnianie przesłanek do uzyskania abonamentu.

8) abonament typu "A" – zastępczy, dla każdego z typów abonamentów wydanych na numer rejestracyjny pojazdu; abonament typu A wydawany właścicielowi abonamentu, który utracił możliwość korzystania z pojazdu, na który był wydany abonament wskutek uszkodzenia lub wypadku, abonament wydawany jest na czas nie dłuższy niż okres ważności abonamentu, za który jest wydawany; wznowienie ważności abonamentu zastępowanego jest równoznaczne z utratą ważności abonamentu zastępczego; abonament wydawany jest na podstawie:

a) dokumentu wskazującego na utratę możliwości korzystania z samochodu, a w szczególności notatki Policji lub innej służby, zgłoszenia do ubezpieczyciela, zaświadczenia zakładu naprawczego;

b) umowy poświadczającej posiadanie pojazdu, który będzie używany w zamian za pojazd zastępowany na okres nie dłuższy niż czas naprawy albo likwidacji szkody,

c) zwrotu abonamentu, za który wydawany jest abonament zastępczy.


Opłaty za poszczególne abonamenty wynoszą:


1) za roczny abonament typu: "M", "E", "I" - 50,00 zł;

2) za roczny abonament typu: "L" – 100,00 zł;


3) za abonament typu „Z” :
  a) miesięczny – 90,00 zł,
  b) półroczny – 500,00 zł,
  c) roczny – 900,00 zł;


4) za roczny abonament typu „S” – 700,00 zł;


5) za abonament typu „T”:

a) miesięczny – 200,00 zł, dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM – 150,00 zł

b) półroczny – 1000,00 zł, dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM – 750,00 zł

c) roczny – 2000,00 zł, dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM – 1500,00 zł

 

6)  za abonament typu "A" - 5,00 zł