Zwolnienia z opłat za postój

Strefa Płatnego Parkowania » Zwolnienia z opłat za postój

Z wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów zwolnieni są:

 

A. Na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.2068 z późń. zm.):

 • pojazdy Policji,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służby Wywiadu Wojskowego,
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Służby Ochrony Państwa,
 • Straży Granicznej,
 • Służby Więziennej,
 • Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno - Skarbową,
 • Służb Ratowniczych,
 • pojazdy zarządów dróg,
 • pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,  a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
 • pojazdy wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,
 • pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
 • autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.

 

B. Na podstawie Uchwały nr XIII/162/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 lipca 2019 r. ustala się zerową stawkę opłaty dla :


1) oznakowanych zewnętrznie pojazdów: Straży Miejskiej, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Wodno – Kanalizacyjnego, Służb Nadzoru Budowlanego;


2) taksówek stojących na miejscach wyznaczonych do postoju taksówek;


3) kierujących pojazdami jednośladowymi;


4) pojazdów osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne, parkujące pojazdy na stanowiskach postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.